Onze manier van werken

Bij Praktijk VENA staat het gezin altijd op de eerste plaats. We willen dat elk gezinslid zich gehoord en begrepen voelt. Daarom creëren we een veilige omgeving waarin jullie je comfortabel kunnen voelen om zo te kunnen leren en groeien.

Onze Visie

Bij praktijk VENA geloven we dat een kind zich het best ontwikkelt binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Hierbij is de rol van het gezin cruciaal.

Onze behandeling en begeleiding richt zich daarom op het hele gezin(systeem) en niet alleen op het aangemelde kind.

We geloven in de kracht van samenwerking. Zo kunnen in overleg met het gezin ook school, kinderopvang en anderen betrokken worden.

Verandering in verbinding

Het belangrijkste in een gezinsbehandeling is dat we dicht bij jullie staan en jullie helpen samen te werken aan verandering en het vergroten van vaardigheden om onzekerheden, handelingsverlegenheid, stilstand of belemmerende patronen te doorbreken. Dit kan een uitdaging zijn, maar we zijn er om jullie te ondersteunen.

Om verandering te bewerkstelligen, is tijd, ruimte en doorzettingsvermogen nodig. Wij zijn hier om jullie te ondersteunen bij jullie hulpvraag en samen de puzzelstukjes op hun plek te leggen, zodat jullie stap voor stap vaardiger kunnen worden en verder kunnen gaan op jullie levenspad. Zoals Dirk de Wachter treffend zegt: “Verbinding hebben is altijd een voorwaarde om verder te komen. Ondanks alle nieuwe technieken en therapieën die ontwikkeld worden, draait het uiteindelijk om zorgzame, oprechte, authentieke menselijke nabijheid.”

Methodes & Theorieën

Praktijk VENA werkt met meerdere methodes en vanuit verschillende theoriëen, waarbij de zorgstandaarden leidend zijn. 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Een beproefde methode gericht op het veranderen van negatieve gedachtepatronen en gedragingen.

Polyvagaal Theorie

(door Dr. Stephen Porges):
Deze theorie belicht hoe ons zenuwstelsel reageert op stress en sociale interactie. Het helpt ons te begrijpen hoe trauma het lichaam kan beïnvloeden en biedt richtlijnen voor herstel.

Neurosequentieel Model van Therapie

(door Dr. Bruce Perry):
Dit model benadrukt het belang van sequentiële hersenontwikkeling. Door de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen, kunnen we de juiste interventies op het juiste moment toepassen.

EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing):
Een krachtige psychotherapeutische methode die speciaal is ontworpen om trauma’s en verstoorde gedachten te behandelen.

Psychomotorische Therapie

Hierbij wordt via het lichaam gewerkt aan psychische en emotionele processen. Het helpt kinderen en jongeren hun emoties beter te begrijpen en ermee om te gaan

Sherborne Therapie

  • Deze therapie is gebaseerd op beweging en helpt om het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de relatie met anderen te verbeteren.

Met deze uitgebreide set aan methoden zijn we in staat om een breed scala aan problemen en uitdagingen aan te pakken die kinderen en gezinnen kunnen ervaren. Elk behandelplan wordt op maat gemaakt, met als doel het beste resultaat voor het kind en het gezin te bereiken.

Werken volgens Zorgstandaarden

Praktijk VENA is op de hoogte van de richtlijnen en evidence-based behandelingen in de jeugdzorg en GGZ. Onze behandelaars blijven hun expertise verbeteren via verschillende activiteiten. We houden ons aan de wet- en regelgeving, zoals de WGBO, Wkkgz, Wtza, Wbp en AVG, en hebben een Kwaliteitsstatuut. We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de jeugdzorg.

Hoe werkt het in de praktijk

Aanmelden

Uitleg

Het gezinstraject begint met de aanmelding bij Praktijk VENA. Dit kan gebeuren door de ouder(s) zelf of een huisarts, kinderarts of GGD arts of een medewerker jeugd- en gezinshulp. Tijdens deze aanmelding vindt de eerste inschatting plaats of Praktijk VENA de expertise heeft om het kind en gezin te ondersteunen in hun hulpvraag.

Opstellen gezinsplan

Uitleg

Als het gezin akkoord gaat met het voorgestelde plan van aanpak, wordt er een gezinsplan opgesteld. Dit plan omvat de doelen, werkwijze en een tijdschema voor het traject        (‘Wie heeft wat nodig op welk moment’). Het gezinsplan wordt in samenspraak met het gezin en eventueel andere betrokkenen uitgewerkt.

Behandelfase

Uitleg

De daadwerkelijke behandeling en begeleiding begint. Dit kan diverse vormen aannemen, zoals individuele sessies,  sessies met het gehele gezin, met een deel van het gezin of met alleen de ouders, groepssessies met leeftijdsgenoten, afstemmingsgesprekken met school en BSO. Tussentijds vinden er evaluaties plaats om het verloop en het behaalde resultaat te bespreken. Bij de evaluatie sluit de betrokken jeugd-en gezinswerker aan.

Verkennend gesprek

Uitleg

Er volgt een verkennend gesprek met de ouder(s), het kind (middelbare schoolleeftijd) en eventueel de betrokken medewerker jeugd-en gezinshulp om dieper in te gaan op de hulpvraag en de verwachtingen van het gezin. Het doel is om een beter begrip te krijgen van de situatie en om te bepalen hoe de beeldvormende fase wordt vorm gegeven.

Adviesgesprek

Uitleg

Na de beeldvormende fase vindt er een adviesgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het verkregen beeld gedeeld met het gezin en eventueel met andere betrokkenen. Er wordt besproken welke behandel- en begeleidingsmogelijkheden er zijn. En welk plan van aanpak het meest geschikt lijkt.

Afsluitinggezinstraject

Uitleg

Het gezinstraject wordt afgesloten als de gestelde doelen voldoende behaald zijn. Het traject wordt officieel beëindigd en er kan indien nodig nazorg geboden worden.

Inleveren behandelingsovereenkomst

Uilteg

Na het verkennend gesprek ontvangt het gezin een behandelingsovereenkomst. Hierin worden de personalia, behandelwijze, toestemmingen voor opvragen informatie, verplichtingen en privacy kwesties vastgelegd. Het gezin dient deze overeenkomst te ondertekenen en in te leveren bij Praktijk VENA. Daarna communiceert Praktijk VENA aan het gezin wanneer het traject kan gaan starten.

Beeldvormende fase

Uitleg

In deze fase wordt vertrekkend vanuit de hulpvraag een nader beeld gevormd van het kind en het gezin. Dit kan middels doe-ervaar sessies met het gezin, vragenlijsten, gesprekken, observaties en het verzamelen van relevante informatie (school, eerdere hulpverleners). Het doel is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie en de factoren die hierop van invloed zijn.

Als een volwassene individuele behandeling behoeft, dan wordt in overleg bekeken bij welke collega zorgaanbieder deze behandeling gegeven kan worden.

Praktijk VENA biedt geen behandelingen vanuit de zorgverzekeringswet.